Wat doet de Medezeggenschapsraad

Wij werken min of meer op de achtergrond en willen ons als MR aan de ouders/verzorgers voorstellen en kort vertellen wat wij doen.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding die zich bezig houden met allerlei zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in de onderwijsmethoden, schooltijdenregeling, schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, veiligheid op school, de financiën en het leefklimaat op school. Ook kunnen wij aan het bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle zaken die de school betreffen. Wij spreken zowel voor de ouders, het personeel als ook de leerlingen.
De MR-vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer één keer per maand plaats. Daarnaast kunt u ons zowel direct op school als telefonisch of per mail aanspreken als u vragen of iets te melden heeft.

U kunt de door ons behandelde thema's nalezen in de notulen en het jaarverslag. Deze kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de MR.

Personeelsgeleding:

     

Oudergeleding:

juf monique resized

Monique Rombach (Voorzitter)

     

Meltem Schelling

Meltem Schelling (Secretaris)

Annemarie Treeck

Monique v.d. Cruijsen (Penningmeester)

     

Anne Marie Treeck

Anne-Marie Treeck (lid)

Vergaderdata MR

Binnenkort meer info...